دل نوشته ها

شعرهايي براي ديدن و شنيدن.

تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
5 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
36 پست