باز این چه شورش است؟ که در خلق عالم است   باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟ باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین   بی نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است این صبح تیره باز دمید از کجا؟ کزو   کار جهان وخلق جهان جمله درهم است گویا، طلوع می‌کند از مغرب آفتاب   کآشوب در تمامی ذرات عالم است گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست   این رستخیز عام، که نامش محرم است در بارگاه قدس که جای ملال نیست   سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است جن وملک بر آدمیان نوحه می‌کنند   گویا، عزای اشرف اولاد آدم است خورشید آسمان وزمین، نور مشرقین   پروردهٔ کنار رسول خدا، حسین

/ 1 نظر / 12 بازدید