معشوق

باید خریدارم شوی تا من خریــــــــدارت شوم

وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیســــــتم چون دیگران بازیچه بازیگران

اول به دام آرم ترا و آنــــــگه گرفتارت شوم

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید