کاش که از روز ازل ...................

چشم مستی که مرا شب همه می نگریست

صبح دیدم که به اندازه یک ابر گریست

کاش که از روز ازل دوست نمی داشتمت

زیر لب زمزمه ی کرد و مرا می نگریست

آتش خشم پر از قهر تو می گفت برو

جذبه چشم پر ازمهر تو می گفت بایست

/ 2 نظر / 19 بازدید
میلاد.

سلام بر تو سلام بر روزگاري كه به تو مي نگريستم. سلام بر آن روز كه تو را در رويا هايم ديدم. سلام بر عشق سلام بر چشمي كه به من نمي نگريست