مرا نیست راهی به دنیای تو

مرا نیست راهی به دنیای تو

تو را نیست راهی به دنیای من

به لب خندد، امید فردای تو

مرا نیست امید فردای من

چنان بشکفد نوشخند به لب

که لبخند ماهی ،در آینه ای

نه با غم نگاه تو را آشتی ست

نه در دل تو را رنج دیرینه ای

مرا خنده ها در گور دل

تو را بوسه ها دسته در باغ لب

تویی روشنایی منم تیرگی

تو از شهر روزی  من از شهر شب

تو صبح بهاران پژمرده ای

 منم پژمرده رنگ خزان

تو آنی که زاد از تو خورشید ها

من آنم که شب جوید از من نشان

مرا نیست راهی به دنیای تو

تو را نیست راهی به دنیای من

تو از شهر روزی  من از شهر شب

تو را جان دهد مرگ فردای من

/ 2 نظر / 3 بازدید