دل من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دل من تنها بود ! دل من هرزه نبود.......... دل من عادت داشت که بماند یکجا به کجا؟؟!!! معلوم است ، به در خانه تو!! دل من عادت داشت که بماند آنجا پشت یک پرده توری که تو هر روز آن را به کناری بزنی....... دل من ساکن دیوار و دری که تو هر روز از آن می گذری دل من ساکن دستان تو بود دل من گوشه یک باغچه بود که تو هر روز به آن   می نگری ...راستی ، دل من را دیدی.....؟

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید