پیغام

 

پیغام

 

به شب و پنجره بسپار که برمی گردم

عشق را زنده نگهدار که برمی گردم

دو سه روزی هم اگر چند تحمل سخت است

تکیه کن برتن دیوار که برمی گردم

بس کن این سرزنش رفتی بد کردی را

دست از این خاطره بر دار که بر می گردم

گفته بودی چشم به راهم بودی

به همان دیده بیدار که برمی گردم 

بین ما پیش ترک هر سخنی بود گذشت

راهیت می شوم این بار که برمی گردم

پرده تیره ی آن پنجره ها را بردار

روی رف آینه بگذار که بر می گردم

پشت در را اگر انداختی حرف ی نیست

به شب و پنجره بسپار که برمی گردم

/ 0 نظر / 2 بازدید