پروردگارا ............

پروردگارا از عشق امروزمان چیزی برای فردایمان باقی بگذار

به اندازه یک نگاه....................

به اندازه یک لبخند..................

تا به یاد داشته باشیم که روزی عاشق هم بوده ایم

روز هایی که یادمان نیست

روزهایی که نمی خواهیم به یاد داشته باشیم

روزهایی که سایه غم عشق را از یادمان برد

روزهایی که عشق به  کمرنگی می گرایید

به یادمان بیاور

به یادمان بیاور

پروردگارا پروردگارا....................................

/ 4 نظر / 20 بازدید
gorge pirm

شايد!
ميان اين همه"نامردى" بايدشيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت..
جهنم را بجان خريد،اما"تظاهر"به دوست داشتن آدم نكرد...!

gorge pirm

شايد!
ميان اين همه"نامردى" بايدشيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت..
جهنم را بجان خريد،اما"تظاهر"به دوست داشتن آدم نكرد...!

gorge pirm

شايد!
ميان اين همه"نامردى" بايدشيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت..
جهنم را بجان خريد،اما"تظاهر"به دوست داشتن آدم نكرد...!

gorge pirm

شايد!
ميان اين همه"نامردى" بايدشيطان را بستايم كه "دروغ" نگفت..
جهنم را بجان خريد،اما"تظاهر"به دوست داشتن آدم نكرد...!