باز هم سکوت

حرف عشق که می شود تو سکوت می کنی من در خود فرو میروم................................

حرف دل که می شود تو در چشم من ....من در چشم تو پر از غرور می شویم .........

در نگاهمان سردی در دلمان پر از غوغاهای پنهان ...................................

کنار هم  از هم دور ,چشم به راه هم در راه هم ........................

دو خط موازی در  کنار هم ..................................                                                      غزل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید