می گویند

می گویند ساده ام

می گویند تو مرا با

یک جمله

یک لبخند

یک بازی می گیری

می گویند ترفند هایت شیطنت هایت و دروغ هایت را نمی فهمم

می گویند ساده ام

 اما تو این را باور نکن

من فقط دوستت دارم

همین

و آنها آن را نمی فهمند

/ 0 نظر / 14 بازدید