قانون و عشق

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق

عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست

چه قانون عجیبی!چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی

که هر بار ستاره های زندگیت را با دست های خود راهی آسمان پر ستاره می کنی

و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی

و خاموش بی صدا به شادی ستاره های از تو جدا گشته جدا، دلخوش کنی

و باز تو بمانی و تنهایی و دوری.........

/ 0 نظر / 17 بازدید